23/11/2016: Recepció como académic numerari M.I.lustre Sr. Javier Cortés Bordoy

 

 

El dia 23 de novembre del 2016 es va celebrar l’acte oficial d’ingrés del Dr. Javier Cortés Bordoy.

 

 

El Sr. President de la Corporació, Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà, obri la sessió. Varen seure devora ell a la taula presidencial l’Honorable Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears; el Sr. Josep Enric Claverol i Florit, director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior; el Dr. Juli Fuster Culebras, director general del Servei de Salut de les Illes Balears i, l’Il·lm. Sr. Antoni Bennasar Arbós, president del Col·legi Oficial de Metges. L’Excm. Sr. Santiago Dexeus i Trias de Bes i altres autoritats acompanyen els senyors acadèmics numeraris a l’estrada de la sala d’actes.

cortes1

Obri la sessió el Sr. President amb unes breus paraules de benvinguda als assistents, amb la solemnitat que marca el protocol per aquests actes i dóna la paraula al secretari general Dr. Antoni Cañellas, que llegeix un extracte de l’Acta de la sessió extraordinària de dia 7 de juny en la qual el Dr. Javier Cortés Bordoy va resultar elegit acadèmic numerari.

Tot seguit i a indicació del president, els acadèmics més antic i més novell, Dr. Miquel Munar Qués i Dra. Pilar Roca Salom, acompanyen solemnement a la sala el Dr. Javier Cortés Bordoy entre els aplaudiments del públic assistent posat dret.

A continuació el president dona la paraula al recipiendari, que llegeix el seu discurs d’entrada titulat “Crónica apasionada de un viaje apasionante”, magníficament exposat i llargament aplaudit pel nombrós públic assistent a l’acte.

cortes2

cortes3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, acadèmic numerari i ex-president de la Corporació va contestar en nom de la Reial Acadèmia al nou acadèmic, de qui va destacar els mèrits i la llarga i profitosa trajectòria professional, així com la gran qualitat humana que l’acompanya.

cortes4

Una vegada finalitzat el discurs del Dr. Ballesteros, el president va imposar la medalla de la corporació al Dr. Javier Cortés Bordoy i li va lliurar el diploma acreditatiu.

cortes7

Finalment, el president va donar per tancada la solemne sessió.

cortes8