Menú Reial Acadèmia

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 17704
Resolució del conseller de Presidència, en exercici de les competències en matèria de Reials Acadèmies, per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre d’Acadèmies de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Fets

1.    El dia 19 de juny de 2015, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears va presentar en el Registre d’entrada de la Conselleria de Presidència una sol·licitud de qualificació de la modificació dels seus Estatuts, aprovats en la sessió acadèmica de 2 de juny  del mateix any, els quals estan sotmesos a aquest tràmit per prescripció de l’article 10 c) de l’Ordre de 13 de juny de 1994, per la qual es regula el Registre Administratiu d’Acadèmies.

2.    Un cop examinat el contingut dels Estatuts de l’Acadèmia s’observa que el text aprovat per l’òrgan col·legial competent s’adequa a l’Estatut d’autonomia i a la normativa reguladora d’acadèmies.

Fonaments de dret

1.    D’acord amb el que disposa l’article 31.9 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, corresponen a la Comunitat Autònoma les competències de desplegament legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret públic representatives d’interessos econòmics i professionals, i les ha d’exercir en el marc de la legislació bàsica de l’Estat en els termes que aquesta estableixi.

2.    D’acord amb l’article primer del Decret 56/2013, de 13 de desembre, de modificació del Decret 63/1994, de 13 de maig, d’assumpció de competències en matèria de corporacions de dret públic (acadèmies), s’atorguen a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (actualment Conselleria de Presidència) les potestats administratives referents a la institució i al funcionament de les acadèmies.

3.    L’article 10 de l’Ordre de 13 de juny de 1994 per la qual es regula el Registre Administratiu d’Acadèmies, estableix que s’han d’inscriure en el Registre les modificacions dels estatuts d’aquestes corporacions.

4.    L’article 12 de l’Ordre esmentada disposa que els estatuts i les seves modificacions es qualificaran en el termini de tres mesos comptats des de la data de presentació de la documentació. Així mateix, el punt 4 d’aquest article diu que una vegada qualificats els estatuts o les seves modificacions, es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.    L’article 2 del Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que atorga les competències en matèria d’associacions a la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior de la Conselleria de Presidència.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.    Qualificar positivament la modificació d’estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, annexos a aquesta Resolució.

2.    Ordenar la inscripció d’aquests nous Estatuts en el full registral corresponent del Registre d’Acadèmies de les Illes Balears.

3.     Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.    Notificar aquesta Resolució a la corporació sol·licitant.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Presidència, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 28 de setembre de 2015

El conseller de Presidència

Marc Pons i Pons

 

ANNEX
ESTATUTS DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

Periòdicament la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (referida en aquest document com l’Acadèmia) ha precisat la renovació dels seus Estatuts. L’última va ésser aprovada per l’Acadèmia el juny de 2001. Amb posterioritat s’ha comprovat la conveniència d’efectuar altres modificacions que facilitin a l’Acadèmia l’operativitat i eficàcia necessàries per adaptar-se més àgilment a l’evolució de les ciències mèdiques i als múltiples canvis que experimenta la societat actual.

DEL SEU ORIGEN, SEU I ÀMBIT TERRITORIAL

Article 1r

1-1-0.- La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears és una corporació científica de dret públic. És la institució científica més antiga de la Comunitat Autònoma, continuadora de les successives Academia Médico Práctica de Mallorca, fundada l’11 de desembre de 1788, i de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, fundada el 18 de març de 1831, corporació aquesta darrera que el 1999 va passar a denominar-se Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

1-2-0.- Té la seva seu a la ciutat de Palma de Mallorca, carrer Campaner, número 4, baixos.

1-3-0.- L’àmbit de la seva competència comprèn tot el territori de les Illes Balears.

DE LA SEVA MISSIÓ

Article 2n

La missió de l’Acadèmia és promoure el coneixement i el desenvolupament de les ciències de la salut a les Illes Balears.

DELS OBJECTIUS , FINALITATS I ORGANITZACIÓ DE L’ACADÈMIA

Article 3r

3-1-0.- Per assolir la missió de l’Acadèmia es plantegen els següents objectius:

3-1-1.- Potenciar i vetllar pel progrés, la investigació i la docència de les ciències de la salut.

3-1-2.- Traslladar a la societat els avenços biomèdics i emetre el seu parer sobre assumptes d’interès per a la salut.

3.1.3.- Auxiliar les Administracions Públiques de les Illes Balears sobre temes de la seva competència, evacuant les consultes que li facin, prèvia petició dels que ostentin la màxima autoritat corresponent.

3-1-4.- Assessorar, quan l’Acadèmia ho consideri oportú, a qui ho sol·liciti, sobre temes de la seva competència i emetre, en el seu cas, els informes pertinents.

3-1-5.- Intervenir en qualsevol qüestió que sorgeixi, i que sigui compatible amb les seves finalitats, sempre que així ho decideixi el ple de l’Acadèmia.

3-2-0.- Per dur a terme les seves missions i assolir els seus objectius l’Acadèmia s’organitzarà en seccions i comissions i es reunirà regularment en sessions.

DE LA SEVA DEPENDÈNCIA ORGÀNICA I ASSOCIATIVA

Article 4t

4-1-0.- Amb el Decret 63/1994, de 13 de maig, la Conselleria de Cultura i Educació del Govern Balear va assumir les competències en matèria de corporacions de dret públic (acadèmies), fins llavors pròpies del Ministerio de Educación y Ciencia.

L’aprovació del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’establien les competències i l’estructura orgànica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va transferir les competències normatives i executives de les reials acadèmies a la Vicepresidència y Conselleria de Presidència.

4-2-0.- La Reial Acadèmia està associada amb l’Institut d’Espanya, i manté una estreta vinculació amb la resta de Reials Acadèmies de Medicina del país i amb altres institucions similars de l’àmbit de la Unió Europea.

DE LA NORMATIVA

Article 5è

La Reial Acadèmia estarà regulada per aquests Estatuts i pel Reglament de règim interior.

DEL FINANÇAMENT DE L’ACADÈMIA

Article 6è

6-1-0.-Per atendre a les despeses de publicacions, foment i fons de la seva biblioteca i arxiu, premis, investigacions i beques, així com per al seu sosteniment, rebrà de l’Estat, Comunitat Autònoma, Consells Insulars i Ajuntaments, les subvencions que figurin en els seus respectius pressuposts.

6-2-0.-Així mateix es podran admetre llegats i donacions d’entitats públiques, privades o de particulars.

6-3-0.-Podrà admetre qualsevol altre ingrés que legalment pugui rebre.

DELS ACADÈMICS

Article 7è

Hi haurà cinc classes d’Acadèmics: d’honor, numeraris, emèrits, supernumeraris i corresponents.

DELS ACADÈMICS D’HONOR

Article 8è

8-1-0.- El nomenament d’Acadèmic d’honor és la màxima distinció que atorga l’Acadèmia. La seva designació recaurà per tant en personalitats de renom internacional o sobre Acadèmics numeraris d’aquesta Acadèmia.

8-2-0.- A petició motivada de cinc Acadèmics numeraris, seran proposats pel president de la Corporació, qui presentarà els mèrits del candidat al ple de l’Acadèmia. Hauran de ser elegits amb el vot favorable del 75% dels Acadèmics que participin en la votació  reunits en sessió extraordinària en la que hi hagi una assistència de presència física o per carta d’almenys el 75% del total dels Acadèmics amb dret a vot.

Si la votació fos desfavorable no podrà convocar-se una altra sessió per tractar sobre el mateix assumpte fins que hagi transcorregut un any.

8-3-0.- El protocol de la seva recepció serà el mateix que el dels Acadèmics numeraris llevat que sempre serà el president que llegeixi el discurs de contestació.

El seu tractament oficial serà el d’Excel·lentíssim/a  Senyor/a.

8-5-0.- Després de la seva recepció no tindran cap obligació envers l’Acadèmia i el seu càrrec serà perpetu. Si la distinció d’Acadèmic d’honor recaigués en un Acadèmic numerari d’aquesta corporació, aquest conservarà tanmateix la seva veu i vot.

DELS ACADÈMICS NUMERARIS

Article 9è

9-1-0.- Per ser Acadèmic numerari serà precís:

9-1-1.- Tenir el grau de doctor en medicina o en ciències afins a la mateixa.

9-1-2.- Tenir un acreditat arrelament professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9-1-3.- Haver-se distingit al seu exercici professional sobre temes que corresponguin a la vacant que hagi de cobrir.

9-2-0.- El nombre de Acadèmics numeraris serà l’assenyalat al Reglament. Fins a un vint per cent podrà ser per a professionals que exerceixin ciències afins a la medicina.

DE LES VACANTS D’ACADÈMIC DE NUMERARI

Article 10è

10-1-0.- Les vacants d’Acadèmic numerari s’anunciaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10-1-1.-Quan la vacant sigui per defunció, en memòria de l’Acadèmic difunt s’ajornarà per un mes la publicació de la seva vacant.

10-1-2.- Quan la vacant es produeixi per renúncia o sol·licitud, tal renúncia o sol·licitud haurà de ser acceptada per l’Acadèmia abans d’anunciar-se la vacant.

10-2-0.- Entre la data de l’anunci de la vacant i la de l’elecció del nou Acadèmic haurà de transcórrer, almenys, un mes.

10-3-0.- No podran anunciar-se vacants ni durant el període de vacances ni el mes anterior a aquestes.

10-4-0.- Només s’admetran les propostes que siguin firmades per tres Acadèmics numeraris, que presentaran a l’Acadèmia una relació detallada dels mèrits de l’aspirant així com la seva conformitat a la proposta.

Article 11è

11-1-0.- La secretaria general remetrà tot seguit les propostes reglamentàries als Acadèmics numeraris, emèrits i supernumeraris junt amb la relació de mèrits dels candidats perquè en sessió de govern anunciada a aquest efecte es dictamini sobre aquests i sobre les circumstàncies que en cada cas concorrin.

11-1-1.- Posteriorment el president assenyalarà la data en la que es durà a terme la votació del nou Acadèmic numerari.

DE LES VOTACIONS PER A ACADÈMIC DE NUMERARI, JUNTA DIRECTIVA I CONCESSIÓ DE PREMIS DE L’ACADÈMIA

Article 12è

12-1-0.- Per procedir a la votació d’un nou Acadèmic numerari, Junta Directiva i concessió de premis de l’Acadèmia, es precisarà que en la sessió votin, almenys, la meitat més un del total dels Acadèmics numeraris que en aquell moment formin l’Acadèmia. En cas de no ser així es convocarà una altra sessió a aquest efecte, transcorregut un mes.

12-1-1.- El vot podrà exercir-se en totes les votacions que estan previstes en l’article 13 i serà sempre secret, en papereta tancada, segons especifica el Reglament.

12-1-2.- Les votacions per carta seran regulades d’acord al que s’especifica a l’Art. 15-1-3 d’aquests Estatuts.

Article 13è

13-1-0.- Per ser elegit Acadèmic en primera votació, el candidat haurà d’obtenir el vot favorable d’almenys les dues terceres parts dels vots.

13-2-0.- Si en primera votació cap candidat resultés elegit, es procedirà, en la mateixa sessió, a una segona votació i serà elegit el candidat que tingui el vot favorable de la meitat més un dels vots.

13-3-0.- Si els candidats presentats fossin més de dos i cap d’ells sortís elegit, es repetirà aquesta segona votació transcorreguda una setmana, en una sessió convocada exclusivament per a aquesta finalitat en la que els candidats es reduiran als dos que hagin obtingut major nombre de vots.

13-4-0.-Si després d’aquesta segona votació cap candidat obtingués els vots suficients, es podrà anunciar de nou la vacant transcorregut un mes, d’acord amb el disposat a l’Art. 10 d’aquests Estatuts.

13-5-0.- Quan del càlcul aritmètic dels vots o votants resultin xifres fraccionàries, aquestes s’arrodoniran a l’alça.

DELS ACADÈMICS ELECTES I EL SEU PAS A NUMERARIS

Article 14è

14-1-0.- Els aspirants elegits seran proclamats Acadèmics electes en la mateixa sessió de la seva elecció. El secretari general comunicarà a l’interessat i a l’entitat administrativa de qui depengui l’Acadèmia aquesta resolució.

14-2-0.- Per a la presa de possessió de la seva plaça, l’Acadèmic electe redactarà un discurs que versarà precisament sobre un tema relacionat amb la medicina o ciències afins i que serà contestat per un Acadèmic numerari segons especifica el Reglament.

14-3-0.- Si l’Acadèmic electe no redactàs el seu discurs en el termini establert pel Reglament, s’entendrà que renuncia a la seva elecció i la plaça serà anunciada com a vacant segons s’especifica a l’Art. 10 d’aquests Estatuts.

14-4-0.- Presentada la redacció d’ambdós discursos al ple de l’Acadèmia, aquesta, en sessió de govern, assenyalarà el dia per a la recepció solemne de l’Acadèmic electe.

DELS HONORS, DRETS, OBLIGACIONS I SANCIONS DELS ACADÈMICS NUMERARIS

Article 15è

15-1-0.-Gaudiran els Acadèmics numeraris de les següents prerrogatives:

15-1-1.- El tractament de Molt Il·lustre Senyor/a en els actes i comunicacions oficials.

15-1-2.- Usaran com distintiu una medalla daurada amb l’emblema de la Corporació segons especifica el Reglament.

15-1-3.- Tendran dret a veu i vot en les sessions.

Les modalitats de vot són:

a) Vot personal de presència física.

b) Vot per carta.

La modalitat de vot per carta no podrà exercir-se en dues sessions consecutives excepte quan aquestes tenguin lloc el mateix dia, per raons de convocatòria. En tot cas, no podrà exercir-se el dret a vot per carta més de dues vegades en el mateix curs acadèmic.

15-1-4.- El càrrec d’Acadèmic numerari serà perpetu excepte en els casos i contingències que es preveuen als apartats 15-3-0 i 15-4-0 i als Arts. 16 i 17 d’aquests Estatuts.

15-1-5.- En les sessions que es realitzin al saló d’actes de l’Acadèmia ocuparan la seva butaca de lletra corresponent que se’ls va assignar el dia del seu ingrés.

15-1-6.- En les sessions de govern podran introduir un punt a tractar en l’ordre del dia sempre que així ho comuniquin, amb la deguda antelació, al secretari general.

15-2-0.- És compromís de tot Acadèmic numerari l’assistir a les sessions de l’Acadèmia amb preferència a altres actes científics o culturals de semblant índole, així com guardar discreció sobre el tractat en les sessions, seccions i comissions.

15-3-0.- Quan sense causa justificada, a judici de l’Acadèmia, un Acadèmic numerari no participàs en cap de les sessions de la mateixa per espai de dos anys consecutius, perdrà la seva condició d’Acadèmic i la seva vacant serà anunciada segons especifica l’Art. 10 d’aquests Estatuts.

15-4-0.- Quan sense causa justificada, a judici de l’Acadèmia, l’Acadèmic numerari que li correspongués, no redacti el discurs inaugural de curs, perdrà la seva condició d’Acadèmic causant baixa d’aquesta Corporació.

15-5-0.- En absència del president i del vicepresident, l’Acadèmic numerari més antic actuarà de president en funcions.

DELS ACADÈMICS EMÈRITS

Article 16è

16-1-0.- Un Acadèmic numerari podrà passar a la condició d’Acadèmic emèrit quan així es sol·liciti per escrit, mitjançant petició raonada.

16-2-0- L’ingrés d’un Acadèmic numerari en la categoria honorífica d’Acadèmics emèrits haurà d’ésser aprovada en sessió extraordinària.

16-3-0.- Els Acadèmics emèrits gaudiran de les mateixes prerrogatives que els Acadèmics de número, tot i que no podran ésser elegits per ocupar càrrecs directius i només podran exercir el dret a vot quan aquest sia presencial.

16-4-0.- Una vegada adquirida la condició d’Acadèmic emèrit serà anunciada la plaça d’Acadèmic numerari vacant per cobrir-la reglamentàriament.

16-5-0.- Els Acadèmics emèrits no podran ser candidats a Acadèmic numerari.

DELS ACADÈMICS SUPERNUMERARIS

Article 17è

17.1.- Passaran a la categoria d’Acadèmics supernumeraris:

17.1.1. – Aquells Acadèmics numeraris que passin a residir fora del territori de les Illes Balears de forma transitòria per un període superior a dos anys o bé de manera definitiva.

17.1.2.- Aquells Acadèmics numeraris que per qualsevol altre motiu ho sol·licitin per escrit mitjançant petició raonada.

17.1.3.- El pas a Acadèmic supernumerari es formalitzarà en sessió ordinària, a proposta de la Junta de govern.

17.2.- Els Acadèmics supernumeraris posseiran en general les mateixes prerrogatives que els Acadèmics de número, tot i que no podran ésser elegits per ocupar càrrecs directius ni gaudiran de dret a vot.

17.3.- Quan es produeixi una baixa d’Acadèmic numerari per pas a la categoria de supernumerari, la plaça vacant serà anunciada per cobrir-la reglamentàriament.

17.4- Un Acadèmic supernumerari podrà sol·licitar el reingrés com a Acadèmic numerari mitjançant petició raonada, sempre que hi hagi vacant i sigui aprovat per l’Acadèmia.

DELS ACADÈMICS CORRESPONENTS

Article 18è

Es podrà ser Acadèmic corresponent per les següents circumstàncies:

18-1-0.- Per dret propi. Els Acadèmics numeraris de totes les Reials Acadèmies de Medicina d’Espanya i d’aquelles institucions de similar rang de la resta dels països de la Unió Europea.

18-2-0.- Per premi. Els llicenciats, graduats o doctors en medicina o ciències afins a la mateixa que hagin obtingut el premi anual de l’Acadèmia i els correspongui de forma reglamentària.

18-3-0.- Per elecció. Els llicenciats, graduats o doctors en medicina o ciències afins a la mateixa que pels seus mèrits, a criteri de l’Acadèmia, siguin mereixedors de tal distinció.

18-3-1.- Aquesta elecció s’ajustarà a l’article 12è dels presents Estatuts.

18-3-2.- Durant un curs acadèmic es podran elegir fins a dos Acadèmics corresponents.

Article 19è

19-1-0.- Els Acadèmics corresponents podran intervenir amb veu però sense vot en totes les sessions a les que hagin estat convocats.

19-2-0.- Podran col·laborar en les tasques que l’Acadèmia els encomani.

19-3-0.- Ocuparan un lloc de preferència en les sessions solemnes.

19.4.0.- Podran usar com a distintiu una medalla color plata amb l’emblema de la corporació, segons especifica el Reglament.

19-5-0- Els Acadèmics corresponents que de forma reiterada incompleixin les missions o tasques encomanades causaran baixa d’aquesta Reial Acadèmia, a criteri del ple.

DE LES SECCIONS I COMISSIONS

Article 20è

20-1-0.- La Reial Acadèmia constarà de les seccions que especifiqui el Reglament.

20-2-0.- El president de cada secció serà l’Acadèmic numerari més antic i el secretari el més modern.

20-3-0.- Els Acadèmics de número pertanyeran, almenys, a una d’aquestes seccions.

20-4-0.- El secretari general serà membre de totes les seccions.

Article 21è

21-1-0.- Per al millor acompliment de les tasques pròpies de l’Acadèmia, aquesta podrà anomenar comissions de treball segons les necessitats de cada moment.

21-2-0.- El coordinador de cada comissió serà l’Acadèmic numerari més idoni a criteri del ple de l’Acadèmia i podran pertànyer a les mateixes tots aquells Acadèmics de número que estiguin interessats.

21-3-0.- Una vegada finalitzada la seva missió, la comissió serà dissolta.

21-4-0.- El secretari general serà membre de totes les comissions.

21-5-0.- A criteri del ple de l’Acadèmia podrà ser convidat a formar part d’una comissió la persona o persones que es determinin.

Article 22è

22-1-0.- Les seccions i comissions celebraran les sessions de treball que estimin convenients per a l’acompliment de les seves funcions, acomodant-se al Reglament de l’Acadèmia. Aquesta haurà d’escoltar el seu dictamen abans de resoldre sobre qualsevol assumpte relatiu a les matèries de la seva especial competència.

22-2-0.- El president d’una secció o el coordinador d’una comissió podrà convocar als membres de la mateixa prèvia comunicació al secretari general i amb el vistiplau del president de la Reial Acadèmia.

DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’ACADÈMIA

Article 23è

23-1-0.- L’Acadèmia tindrà per a la seva coordinació i govern:

Un President

Un Vicepresident

Un Secretari General

Un Vicesecretari

Un Tresorer

Un Bibliotecari

23-2-0.- La durada dels càrrecs serà de quatre anys, al final dels quals cessaran en els mateixos. Seran reelegibles per una sola vegada consecutiva i no es comptabilitzarà el temps que s’hagi actuat com substitut.

23-2-1.- La Junta de govern serà renovada en la seva meitat cada dos anys segons especifiqui el Reglament.

23-3-0.- L’elecció es verificarà en sessió de govern extraordinària convocada expressament per a tal objecte en la primera sessió que se celebri després de la sessió inaugural de cada curs en el qual hagin de quedar vacants els càrrecs.

Serà per votació secreta, aplicant-se les prescripcions establertes per a les votacions d’elecció d’un Acadèmic de número. Els elegits prendran possessió dels seus càrrecs en la següent sessió de govern.

23-4-0.- El càrrec de president només podrà recaure en aquells Acadèmics numeraris amb una antiguitat acadèmica superior a deu anys i els càrrecs de vicepresident i de secretari general en aquells Acadèmics numeraris amb una antiguitat acadèmica superior a cinc anys.

23-5-0.- En cas de quedar vacant algun càrrec en qualsevol època de l’any, el ple de l’Acadèmia elegirà el substitut en la primera sessió ordinària de govern que se celebri. Aquest substitut cessarà en el seu càrrec quan li correspongués cessar a l’acadèmic que va substituir.

DE LES FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

Article 24è

24-1-0.- La Junta de govern tindrà les següents funcions:

23-1-1.- Entendrà de tot el concernent al règim interior i administratiu.

24-1-2.- Cuidarà del compliment d’aquests Estatuts, del Reglament i dels acords de l’Acadèmia.

24-1-3.- Es reunirà, prèvia convocatòria del president o de la meitat més un dels seus membres, per tractar dels assumptes que estatutàriament o reglamentàriament corresponguin.

24-1-4.- Aprovarà, si procedeix, la memòria anual presentada pel secretari general abans de ser llegida en la sessió solemne inaugural del curs.

24-1-5.- Aconsellarà al president en els casos previstos en aquests Estatuts.

24-1-6.- Representarà a l’Acadèmia en època de vacances.

24-1-7.- Designarà, d’acord amb el president, una seu acadèmica provisional quan, per raons de força major, les sessions de govern no puguin realitzar-se a la pròpia seu.

24-2-0.- Tot membre de la Junta de govern, per la seva activitat com a tal, podrà ser sotmès a una moció de censura en una sessió de govern ordinària, sempre que ho sol·licitin com a mínim cinc Acadèmics numeraris. Perquè tal moció prosperi serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels acadèmics assistents a la votació i si la moció prospera els reprovats causaran baixa del seu càrrec a la Junta de govern de forma immediata; en aquest cas el seu càrrec quedarà vacant.

DEL PRESIDENT

Article 25è

25-1-0.- Correspon al president:

25-1-1.- Representar l’Acadèmia davant dels organismes públics i privats.

25-1-2.- Presidir les sessions de l’Acadèmia i dirigir els debats concedint o retirant la paraula als acadèmics que intervinguin segons el previst al Reglament. Si el debat versàs sobre una censura de la seva pròpia actuació el dirigirà l’Acadèmic numerari present més antic.

25-1-3.- Convocar, de comú acord amb la Junta de govern, dia i hora per a les sessions així com indicar la prelació dels assumptes a tractar en l’ordre del dia.

25-1-4.- Atorgar el seu vistiplau a les actes, certificacions i informes de l’Acadèmia.

25-1-5.- Resoldre provisionalment en els casos imprevistos o urgents el que estimi més oportú per al bon govern i ordre de la Corporació, sempre que no s’oposi a aquests Estatuts ni al Reglament, donant explicació a l’Acadèmia de les mesures adoptades en la primera sessió que aquesta celebri. En tals casos demanarà, si és possible, consell a la Junta de govern.

25-1-6.- Firmar els títols dels acadèmics.

25-1-7.- Firmar junt amb el vicesecretari o el tresorer els lliuraments i documents de pagament de l’Acadèmia. Autoritzarà, també, amb la seva firma els fons que l’Acadèmia percebi.

25-1-8.- Complir i fer complir, d’acord amb la Junta de govern, el previst als Estatuts i Reglament, així com els acords de la Corporació.

25-1-9.- Resoldre, amb el seu vot de qualitat, qualsevol situació d’empat en una votació.

25-1-10.- Contestar al discurs de recepció dels Acadèmics d’honor.

25-1-11.- Retre compte anual als organismes administratius públics dels que l’Acadèmia hagi rebut alguna quantitat, previ informe del tresorer i amb l’aprovació del ple de l’Acadèmia.

25-1-12.- Procurar, junt amb la Junta de govern, una seu provisional per a l’Acadèmia quan per raons de força major aquesta no pugui reunir-se a la seva pròpia seu per celebrar sessions de govern.

25-1-13.- Convocar les reunions de la Junta de govern d’acord amb l’Art. 24-1-3 d’aquests Estatuts.

25-1-14.- Intervenir en qualsevol assumpte no previst en aquests Estatuts, que sorgeixi a l’Acadèmia, que afecti a la mateixa, i que no entri en contradicció amb les activitats que com a tal li corresponen.

25-2-0.- En les seves funcions oficials tindrà el tractament de Excel·lentíssim/a Senyor/a.

DEL VICEPRESIDENT

Article 26è

25-1-0.- El vicepresident substituirà en totes les seves funcions al president durant les seves absències, o per delegació d’aquest en casos excepcionals.

25-2-0.- El vicepresident intervindrà en els casos previstos a l’Art. 25-1-14 d’aquests Estatuts.

DEL SECRETARI GENERAL

Article 27è

Correspon al secretari general:

27-1-0.- Comunicar als acadèmics les sessions a les quals hagin d’assistir, mitjançant ofici en el que es consigni els assumptes assenyalats en l’ordre del dia així com lloc i data.

27-2-0.- Actuar en les sessions amb el caràcter que li correspon, donant compte dels assumptes de l’ordre del dia, seguint la prelació que disposi el president.

27-3-0.- Redactar, estendre i donar fe amb la seva firma de les actes de les sessions que l’Acadèmia celebri així com també tots els documents i títols oficials que l’Acadèmia emeti.

27-4-0.- Conservar en bon ordre i bon estat els documents pertanyents a la secretaria.

27-5-0.- Custodiar els llibres d’actes de les sessions amb les seves respectives convocatòries i els segells i encunys de la Corporació.

27-6-0.- Rubricar la correspondència oficial que hagi de firmar el president i obrir tota la que es rebi per donar compte d’ella al mateix.

27-7-0.- Comunicar als acadèmics els acords que hagin estat presos per l’Acadèmia.

27-8-0.- Remetre a les seccions, comissions i acadèmics els assumptes que l’Acadèmia els hagi encomanat, així com redactar els documents que l’Acadèmia estimi oportuns dirigits a estaments públics, privats o a particulars.

27-9-0.- Redactar la memòria que cada any ha de llegir en la sessió solemne inaugural i presentar en ella un resum de les tasques en les quals s’ha ocupat l’Acadèmia durant l’any anterior, presentant-la prèviament a l’aprovació de la Junta de govern.

27-10-0.- Exercir les obligacions que imposi el Reglament en matèria burocràtica i que no vinguin especificades en aquests Estatuts.

27-11-0.- Facilitar la consulta i la còpia de les actes de l’Acadèmia i les seves respectives convocatòries, sempre que algun acadèmic així ho sol·liciti al president i aquest doni el seu vistiplau.

27-12-0.- Disposar que una còpia del llibre d’actes, amb les seves respectives convocatòries de l’any acadèmic en curs, estigui en les dependències de l’Acadèmia per ser consultat a tota hora pels Acadèmics sense el tràmit de l’apartat anterior.

27-13-0.- Facilitar als acadèmics els mitjans per a les votacions que es duguin a terme en les sessions segons especifica el Reglament.

27-14-0.- Remetre amb el vistiplau del president a l’entitat administrativa de la que depengui l’Acadèmia, un exemplar de la memòria acadèmica anual.

D’igual forma podrà també remetre un exemplar de tal memòria als organismes que es cregui pertinent.

27-15-0.- Intervenir en els casos que preveu l’Art. 25-1-14 d’aquests Estatuts.

DEL VICESECRETARI

Article 28è

28-1-0.- Correspon al vicesecretari:

28.1-1.- Substituir al secretari general en les seves absències o per delegació d’aquest en casos excepcionals.

28-1-2.- Firmar quan procedeixi, junt amb el president, tots els documents de pagament que acordi l’Acadèmia. Intervindrà amb la seva firma en l’entrada de tots aquells fons que l’Acadèmia percebi.

28-1-2.- Intervenir en els casos que preveu l’Art. 25-1-14 d’aquests Estatuts.

DEL TRESORER

Article 29è

29-1-0.- El tresorer tindrà al seu càrrec la recaptació i els fons de l’Acadèmia.

Amb la seva firma donarà entrada a tots els fons que l’Acadèmia percebi sempre amb l’ordre del president i la intervenció del vicesecretari.

29-1-1.- Firmar quan procedeixi, junt amb el president els documents de pagament que acordi l’Acadèmia.

29-2-0.- Una vegada l’any retrà compte detallat al ple de l’Acadèmia dels ingressos, despeses i pressuposts previsibles.

29-3-0.- Intervindrà en els casos previstos a l’Art. 25-1-14 d’aquests Estatuts.

29-4-0.- Periòdicament comunicarà al ple l’estat financer de l’Acadèmia.

DEL BIBLIOTECARI

Article 30è

30-1-0.- El bibliotecari estarà encarregat de la biblioteca i arxiu de l’Acadèmia, així com de tots els objectes propis del museu si n’hi hagués.

30-2-0.- Classificarà els documents i arxius acadèmics perquè puguin ser consultats, i portarà un rigorós inventari de les propietats mobles de l’Acadèmia. Aquest inventari s’actualitzarà quan l’Acadèmia ho consideri oportú, anirà legitimat amb la seva firma, amb la del president i amb les persones que sense pertànyer a l’Acadèmia tinguin relació administrativa oficial amb la mateixa. Tal inventari haurà de constituir la garantia de propietat de tot allò que l’Acadèmia tingui.

30-2-1.- Informarà als acadèmics que ho sol·licitin la ubicació actualitzada de tot allò que l’Acadèmia tingui.

30-3-0.- Una vegada l’any, a l’inici del curs acadèmic, farà una previsió dels fons que la biblioteca precisi i l’exposarà per a la seva aprovació al ple de l’Acadèmia.

30-4-0.- Intervindrà en els casos previstos a l’Art. 25-1-4 d’aquests Estatuts.

 

DE LES TASQUES DE L’ACADÈMIA

Article 31è

31-1-0.- L’Acadèmia quan es reuneixi en sessió degudament convocada, tendrà la màxima capacitat de decisió corporativa.

31-1-1.-Tals decisions s’adoptaran per consens de tots els Acadèmics amb dret a vot que assisteixin o per votació majoritària simple dels mateixos, llevat les que especifiquen aquests Estatuts.

31-1-2.- Aquestes votacions, podran ser públiques i a mà alçada, però seran obligatòriament secretes si així ho marquen els Estatuts o si ho demanassin, en aquell moment, un o més Acadèmics amb dret a vot assistents a la sessió en la que hagi de decidir-se un assumpte.

31-2-0.- Si un sol Acadèmic discrepàs de forma oberta sobre un tema acceptat per tots en el que només ell ha votat en contra i així ho manifestàs, podrà fer un vot particular de desacord i la seva argumentació haurà de quedar reflectida a l’acta corresponent.

31-3-0.- Només podran prendre’s decisions per votació en els assumptes que figurin en l’ordre del dia de cada sessió i mai en aquells que puguin sorgir en la mateixa sense estar concretament i degudament anunciats en dit l’ordre del dia. El vot podrà ser per carta segons l’especificat a l’apartat 15-1-3 d’aquests Estatuts.

31-4-0.- És tasca pròpia de l’Acadèmia debatre sobre temes científics o de règim interior.

31-5-0- En tot cas, en les seves actuacions l’Acadèmia s’atendrà al disposat en la Llei de procediment administratiu vigent.

Article 32è

Els presidents de les seccions i els coordinadors de les comissions sol·licitaran la inclusió en l’ordre de dia dels assumptes decidits en les mateixes per a així posar-ho a la consideració i decisió del ple de l’Acadèmia.

DE LES SESSIONS

Article 33è

33-1-0.- La sessions podran ser: solemnes, de govern i científiques.

33.1-1.- Les sessions solemnes, que sempre seran públiques, podran ser:

a).- Sessions inaugurals d’un curs acadèmic.

b).- Sessions de recepció d’un Acadèmic numerari.

c).- Sessions de recepció d’un Acadèmic d’honor.

d).- Sessions necrològiques.

32-1-2.-Les Sessions de govern podran ser:

a).- Ordinàries.

b).- Extraordinàries.

Les sessions de govern sempre seran privades i restringides als Acadèmics numeraris i emèrits. Podran assistir també els Acadèmics supernumeraris i aquelles persones que el ple de l’Acadèmia convoqui, tots ells amb veu però sense vot.

Les sessions de govern només es podran reunir a la seu de l’Acadèmia.

Si per motius de força major això no fos possible, serà funció del president i de la Junta de govern designar una seu provisional que s’assenyalarà en l’ordre del dia corresponent.

33-1-3.- Les sessions científiques es celebraran segons el previst al Reglament.

32-2-0.- Si en una sessió degudament convocada no fossin presents ni el president ni el vicepresident, actuarà com a president en funcions l’Acadèmic numerari més antic dels presents.

33-3-0.- Si en una sessió degudament convocada no fossin presents el secretari general ni el vicesecretari, actuarà de secretari general aquell acadèmic numerari que els acadèmics presents acordin. Si cap dels acadèmics assistents acceptàs tal càrrec, el president, o qui el substitueixi, aixecarà la sessió sense tractar cap assumpte donant compte del fet a la Junta de govern.

A).- DE LES SESSIONS SOLEMNES

Article 34è

Seran sessions solemnes :

34-1-0.- Les sessions inaugurals de curs.

34-2-0.- Les sessions de recepció d’un Acadèmic numerari.

34-3-0.- Les sessions de recepció d’un Acadèmic d’honor.

34-4-0.- Les sessions necrològiques en memòria dels Acadèmics difunts.

DEL PROTOCOL EN LES SESSIONS SOLEMNES

Article 35è

Quan en les sessions solemnes concorrin autoritats, per a la seva ubicació en l’acte i per a la presidència del mateix, se seguiran les normes de protocol establertes i les que marqui el Reglament de l’Acadèmia.

B).-DE LA SESSIONS DE GOVERN

Article-36è

36-1-0.- Les sessions de govern ordinàries, convocades pel president d’acord amb la Junta de govern, són l’òrgan de màxima capacitat de decisió de l’Acadèmia. En elles es tractaran assumptes propis de la Corporació. Les seves convocatòries seran anunciades, per escrit, amb l’antelació que s’especifica a l’apartat 38-1-0 d’aquests Estatuts, amb un ordre del dia dels temes concrets a tractar i sobre els que es prendran els acords acadèmics per consens o per votació majoritària simple, excepte en els casos especificats en aquests Estatuts, i amb una secció de torn obert de paraules a on no podran prendre’s decisions ni sotmetre’s a votació els temes que sorgeixin.

36-2-0.- Les sessions de govern extraordinàries tindran idèntica capacitat de decisió que les anteriors i seran convocades específicament per a:

36-2-1.- L’elecció d’Acadèmics numeraris o Acadèmics d’honor.

36.2.2.- El pas d’un Acadèmic numerari a la categoria d’Acadèmic emèrit.

36-2-3.- L’elecció dels càrrecs de la Junta de govern.

36-2-4.- La votació en la modificació d’Estatuts i/o Reglament.

36-2-5.- Decidir sobre l’adjudicació dels premis de l’Acadèmia

36-2-6.- Tractar i resoldre casos d’especial transcendència i que sorgeixin de manera urgent.

36-2-7.- Tractar i resoldre temes urgents que puguin causar inquietud acadèmica, sempre que així ho sol·licitin per escrit almenys cinc Acadèmics de número. En aquest cas la seva convocatòria no podrà demorar-se més enllà d’una setmana després de rebuda la sol·licitud.

C).-DE LES SESSIONS CIENTÍFIQUES

Article 37è

37-1-0. Les sessions científiques convocades pel president d’acord amb la Junta de govern són un dels principals motius de la tasca acadèmica.

Podran ser:

a) Públiques.

b) Privades.

37-1-1.-Les sessions científiques públiques tractaran els temes mèdics, sanitaris o d’altres que s’acordin i podran comptar amb la col·laboració de persones alienes a l’Acadèmia. Les sessions científiques públiques seran en format de conferències seguides de col·loqui o bé de taules de debat.

37.1-2.-Les sessions científiques privades estaran limitades als Acadèmics numeraris, emèrits i supernumeraris i a altres persones que l’Acadèmia pugui convocar, però estarà vetada l’assistència de públic. En elles es tractaran dels assumptes científics que l’Acadèmia tracti o en els que hagi de pronunciar-se com a tal.

DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIONS I LES SEVES VOTACIONS

Article 38è

38-1-0.- Per a totes les sessions es convocarà als Acadèmics almenys amb quaranta-vuit hores d’antelació.

38-2-0.- Les sessions solemnes i científiques públiques se celebraran en primera convocatòria amb el nombre d’Acadèmics que assisteixin.

38-3-0.- Les sessions de govern ordinàries i les científiques privades no podran celebrar-se en primera convocatòria sense l’assistència de la meitat més un dels Acadèmics numeraris. En segona convocatòria, se celebraran amb els que assisteixin.

38-3-1.- La decisions, en les sessions de govern ordinàries i en les sessions científiques privades, es prendran per majoria simple de vots.

38-4-0.- Les sessions de govern extraordinàries convocades per a l’elecció d’Acadèmics, elecció de la Junta de govern o concessió dels premis de l’Acadèmia, es regiran pels Art. 12 i 13 d’aquests Estatuts.

38-4-1.- Les sessions de govern extraordinàries per a l’elecció d’Acadèmics d’honor es regiran per l’Art. 8 d’aquests Estatuts.

38-4-2.- Les sessions de govern extraordinàries per a modificació d’estatuts es regiran per l’Art. 44è d’aquests Estatuts

38-4-3.- Per a les restants sessions de govern extraordinàries que preveuen aquests Estatuts als apartats 36-2-5 i 36-2-6, regiran les mateixes normes d’assistència i vot de les sessions de govern ordinàries.

38-5-0.-En tot cas les votacions de l’Acadèmia s’ajustaran al que s’especifica en aquests Estatuts, apartats 31-1-1, 31-1-2, 31-2-0, 31-3-0 així com a l’especificat, per a votacions concretes, en els Articles 8, 12, 13 i 44 dels mateixos.

DE LES VACANCES

Article 39è

L’Acadèmia suspendrà les seves sessions per vacances en el període que indiqui el Reglament. En aquest període la Junta de govern representarà l’Acadèmia d’acord amb aquests Estatuts.

DELS PREMIS I DISTINCIONS DE L’ACADÈMIA

Article 40è

40.1.- L’Acadèmia podrà instituir els premis i les distincions que consideri convenients per tal d’honorar els membres, les institucions i els particulars que per la seva labor i actuacions els mereixin.

40.2.- La seva creació, concessió i lliurament es farà d’acord amb el que especifica el Reglament.

DE LES PUBLICACIONS I MEDIS DE DIFUSSIÓ EXTERIOR DE L’ACADÈMIA

Article 41è

41-1.- L’Acadèmia podrà disposar com a òrgans de difusió de la seva missió i activitats de les publicacions i medis que cregui oportuns.

41-2.- La seva creació, funcionament i finançament es realitzarà de la forma que especifica el Reglament.

DELS FONS DE L’ACADÈMIA

Article 42è

42-1-0.- Constitueixen els fons de l’Acadèmia:

42.1-1.- Les quantitats consignades per l’Administració de l’Estat, el Govern de les Illes Balears, els Consells, els Ajuntaments i altres corporacions en els seus pressuposts.

42-1-2.- Les quantitats que, de forma extraordinària, puguin concedir les esmentades entitats.

42-1-3.- Els drets i honoraris que es cobrin pels informes i dictàmens que l’Acadèmia pugui realitzar i estigui prevista la seva consignació de forma reglamentària.

42-1-4.- Les donacions que, fundacions, particulars o ens privades puguin aportar. Aquestes donacions particulars es consignaran, a tall d’agraïment, en la memòria acadèmica anual.

Article 43è

Amb els fons de la Corporació s’atendrà a les despeses de l’Acadèmia, que retrà compte anual als organismes administratius públics dels que hagi rebut alguna quantitat.

DELS ESTATUTS. LA SEVA POSADA AL DIA I MODIFICACIÓ

Article 44è

44-1-0.- Podrà proposar-se la modificació d’aquests Estatuts davant l’Autoritat administrativa corresponent per a la seva qualificació i publicació en una sessió de govern extraordinària, convocada exclusivament a aquest efecte, a la qual hauran de concórrer almenys, per presència física o per carta, les dues terceres parts dels Acadèmics numeraris.

Aquest acord haurà de prendre’s amb el vot favorable d’almenys les dues terceres parts dels Acadèmics que participin en la votació.

En aquesta sessió de govern extraordinària s’anomenarà la comissió corresponent que redactarà un projecte de modificació.

En una sessió de govern extraordinària posterior tal projecte serà sotmès a la consideració de tots els Acadèmics, els qui exposaran per escrit les seves opinions i propostes, que podran ser incorporades al text si el ple ho considera pertinent, una vegada escoltada la comissió.

44-1-1.- Posteriorment, en una altra sessió de govern extraordinària convocada a l’efecte es procedirà a la votació de l’articulat modificat. Per a la seva aprovació serà precís que assisteixin almenys les dues terceres parts dels Acadèmics numeraris i comptar les reformes proposades amb el vot favorable d’almenys les dues terceres parts dels Acadèmics que participin en la votació.

44-2-0.- Aquests Estatuts, el mateix que el reglament que els desenvolupa, s’atendran en tot cas al que disposi la legislació vigent sobre Administracions Públiques.

DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Article 45è

45-1-0.- L’Acadèmia tendrà un Reglament de règim interior.

45-1-1.- Per a la seva aprovació i modificació se seguiran les mateixes directrius que marca l’Art. 44 per a aquests Estatuts.

45-1-2.- Una vegada aprovat el Reglament o les seves modificacions per part de l’Acadèmia aquest tendrà vigència immediata.