PROGRAMA DE PREMIS CONVOCATS PER AL CURS ACADÈMIC 2014

PROGRAMA DE PREMIS CONVOCATS PER AL CURS ACADÈMIC 2014 REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

 

A.- PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

 

 La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears obri Concurs per concedir, durant l’any 2014, el Premi d’aquesta Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, de títol d’Acadèmic Corresponent i 1000 €, a l’autor del millor treball presentat sobre un tema de Medicina o Cirurgia en qualsevol de les seves especialitats.

 

 

B.- PREMIS PATROCINATS

 

 Així mateix, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca, en col·laboració els següents premis, dotats de 1500 € i un diploma acreditatiu al primer firmant:

 

Premi Fundació Mateu Orfila, a la trajectòria d’un professional de la salut.

 

Premi Jean Dausset, a la millor tesis de Medicina i ciències Afins feta a les Illes Balears, dins el darrer curs acadèmic. 

 

Premi Doctor Ramón Rotger Moner, per al millor estudi sobre cirurgia i especialitats quirúrgiques.  

 

Premi Fundació MAPFRE, per al millor estudi sobre patologia traumàtica. 

 

Premi Metges Rosselló, per al millor estudi sobre Urologia y Andrologia. 

 

Premi TIRME, per al millor estudi sobre sanitat ambiental. 

 

Premi Hospital Quirón Palmaplanas, al millor estudi sobre les especialitats mèdiques.

   

C.- PREMIS PATROCINATS PER LES SOCIETATS CINETÍFIQUES DE LES ILLES BALEARS 

 

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca el següent premi dotat amb 1000 euros i un diploma acreditatiu al primer firmant:

 

Premi de recerca en el pacient crític Societat Balear de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries, al millor treball sobre Recerca en el pacient crític. 

 

La concessió dels premis es regirà per les següents BASES: 

 

1. El Premi Jean Dausset es concedirà a la millor tesis doctoral de Medicina i ciències afins feta a les Illes Balears dins el darrer curs acadèmic. La concessió serà acordada per la Reial Acadèmia i el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears entre les propostes rebudes abans del dia 1 de novembre de 2014. 

 

2. El Premi Fundació Mateu Orfila es concedirà a un professional sanitari seleccionat d’entre els currículums proposats per les entitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tinguin relació amb les ciències de la salut. Les propostes i currículums s’hauran de trametre abans de dia 01 de novembre de l’any 2014. 

 

3. Les Societats Científiques de les Illes Balears, relacionades amb la Medicina i les Ciències afins, podran patrocinar i sufragar mitjançant el Programa de Premis de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, un premi anual dotat amb 1.000€ i Diploma acreditatiu emès per la Reial Acadèmia de Medicina, al millor treball sobre l´especialitat pròpia de l´associació. 

 

4. Als altres premis podran concursar-hi doctors o llicenciats en Medicina i Cirurgia o en altres ciències afins. Els aspirants hauran de trametre els seus treballs abans de dia 1 de novembre de l’any 2014. Els patrocinadors podran divulgar les bases del concurs de cadascun dels premis en els mitjans de comunicació que estimin adients. 

 

5. Els treballs que optin als premis hauran de ser originals i inèdits, no essent acceptats aquells que en el moment de l’adjudicació hagin estat publicats total o parcialment. 

 

6. El treballs hauran d’estar escrits en programa Word, a un espai i mig. L’extensió dels originals serà d’un mínim de 20 fulls i un màxim de 50 fulls DIN A4 per una sola cara, incloent en el text, bibliografia o referències documentals, a més de la iconografia complementària. L´extensió mínima podrà ser inferior, sempre segons el criteri de l´avaluador assignat. 

 

7. Els originals (quatre còpies impreses i un CD), redactats en llengua catalana o espanyola, seran tramesos a la Secretaria General de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (Carrer de Can Campaner, 4, baixos. 07003- Palma de Mallorca) pel sistema de lema i plica, sense firma de l’autor o autors, dels que la seva identitat, direcció i telèfon haurà de figurar en un sobre tancat, identificat amb el mateix lema del treball original. Junt al lema, en el treball figurarà clarament el nom del premi al que es concorre. 

 

8. Degut a les característiques, el Premi Jean Dausset no es presentarà amb el sistema de lema i plica al haver estat pública la seva lectura, i es presentarà mitjançant una còpia escrita i quatre CD´s.  

 

9. En aquells casos que la Reial Acadèmia estimi adient, pel contingut del treball presentat, podrà assignar-lo a optar al Premi més afí a aquell.  

 

10. Els premis es votaran en sessió de govern extraordinària de la Reial Acadèmia, previ informe de la Comissió corresponent. En els premis patrocinats, un representant designat pel patrocinador podrà participar -amb veu però sense vot-, a les deliberacions de la Secció d’avaluació. 

 

11. La decisió del concurs serà inapel·lable i es farà pública a través de roda de premsa amb els mitjans de comunicació locals, així com altres mitjans que la Reial Acadèmia estimi adients. Igualment serà comunicat oficialment al primer autor firmant dels treballs premiats. El lliurament dels premis tindrà lloc a la Solemne Sessió Inaugural del curs acadèmic, dins el gener de 2015. El secretari general de la Reial Acadèmia reflectirà a la Memòria escrita anual una semblança i la trajectòria del patrocinador. 

 

12. En el cas que el treball guardonat amb el Premi de la Reial Acadèmia fos més d’un autor, el títol d’Acadèmic Corresponent sols serà atorgat, obligatòriament, al primer firmant. 

 

13. Els treballs premiats quedaran en propietat de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, que podrà publicar-los a la seva revista Medicina Balear, en el qual cas podrà sol·licitar als autors les correccions necessàries amb la finalitat d’adaptar-les a les característiques de la dita publicació.

   

14. Els premis no podran dividir-se però, podran ser declarats deserts, en el qual cas la quantia dels premis patrocinats es destinarà a beques concedides per un concurs convocat a tal fi, que es publicarà als medis de comunicació i pàgina web de la Reial Acadèmia. 

 

15. La participació en el present concurs implica l’acceptació total de les bases d’aquesta convocatòria, de la que la interpretació exclusiva serà d’aquesta Reial Acadèmia.  

 

 

El Secretari General en funcions,  

 Antonio Cañellas Trobat

  Vist-i-plau,

 El President en funcions,

 Macià Tomás Salvà

   Palma, 27 de febrer de 2014.