Programa de premis convocats per al curs 2022

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears obri Concurs per concedir, durant l’any 2022, el Premi Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, de títol d’acadèmic corresponent i 1.000€, a l’autor del millor treball presentat sobre un tema de Medicina o Ciències afins en qualsevol de les seves especialitats.

PREMI MATEU ORFILA, A LA TRAJECTÒRIA D’UN PROFESSIONAL DE LA SALUT

A instància d’una institució sanitària de les Illes Balears, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca el Premi Mateu Orfila a la trajectòria d’un professional de la salut i atorga un diploma acreditatiu al guardonat.

PREMIS PATROCINATS

Així mateix, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca en col·laboració els següents premis, dotats de 1.500€ i un diploma acreditatiu al primer firmant

Premi Jean Dausset, de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, a la millor tesi de medicina o ciències afins elaborada a les Illes Balears i defensada durant l’any 2021.

Premi Doctor Ramon Rotger Moner, per al millor estudi sobre cirurgia i especialitats quirúrgiques.

Premi Hospital Quirónsalud Palmaplanas, al millor estudi sobre les especialitats mèdiques.

Premi Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en infermeria en qualsevol dels seus àmbits.

Premi Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en l’àmbit de les ciències farmacèutiques.

Premi ADEMA, per al millor estudi d’investigació en salut bucal i nutrició.

Premi Laboratorio Dr. Cortés, a la millor publicació sobre oncologia ginecològica feta per professionals radicats a les Illes Balears.

AJUDA D’INVESTIGACIÓ EN ONCOLOGIA DE L’AECC DE BALEARS

La Reial Acadèmia convoca en col·laboració les Ajudes en Investigació en Oncologia destinades a professionals o a grups de treball radicats a les Illes Balears i promogudes per la Junta Provincial de Balears de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

La concessió dels premis es regirà per les següents: 

BASES

 1. El Premi Jean Dausset es concedirà a la millor tesi doctoral de Medicina o de Ciències afins elaborada a les Illes Balears i defensada durant l’any 2021. La concessió serà acordada per la Reial Acadèmia i el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears entre les propostes rebudes abans del dia 1 de novembre de 2022.
 2. El Premi Mateu Orfila es concedirà a un professional sanitari seleccionat d’entre els currículums proposats per les entitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tinguin relació amb les ciències de la salut. Les propostes i currículums s’hauran de trametre abans de dia 1 de novembre de l’any 2022.
 3. La convocatòria de les Ajudes en Investigació en Oncologia promogudes per la Junta Provincial de Balears de l’Associació Espanyola Contra el Càncer compta amb unes bases específiques, accessibles a través de la pàgina web de l’AECC de Balears.
 4. Als premis podran concursar-hi doctors, llicenciats o graduats en Medicina o en Ciències afins. Els aspirants hauran de trametre els seus treballs abans de dia 1 de novembre de l’any 2022. Els patrocinadors podran divulgar les bases del concurs de cadascun dels premis en els mitjans de comunicació que estimin adients.
 5. Els treballs que optin als premis no poden ser presentats simultàniament a altres concursos o haver estat ja premiats. Igualment, hauran de ser originals i inèdits, no essent acceptats aquells que en el moment de l’adjudicació hagin estat publicats total o parcialment.
 6. Els treballs hauran d’estar escrits en programa Word, a un espai i mig. L’extensió dels originals ser d’un mínim de 20 fulls i un màxim de 40 fulls DIN A4 per una sola cara, incloent en el text, bibliografia o referències documentals, a més de la iconografia complementària. S’admetran fins a sis figures i sis taules. S’inclouran un màxim de 35 referències bibliogràfiques. Cal incloure el títol, paraules clau i resum estructurat en català o castellà i anglès, d’unes 250 paraules.
 7. Els originals, redactats en llengua catalana, castellana o anglesa, seran tramesos en format PDF al correu electrònic de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (inforamib@gmail.com) abans de les 23:59 h. de dia 31 d’octubre de 2022.

A l’assumpte del mail figurarà el nom del premi d’investigació al qual es concorr.

Per tal de garantir l’anonimat, s’enviaran adjunts dos arxius: 

Arxiu 1. Contindrà el text complet del treball, sense cap dada que permeti identificar l’autoria. A la primera pàgina ha d’aparèixer un lema o pseudònim i el nom del premi al qual es concorr. El nom d’aquest arxiu coincidirà amb el lema o pseudònim escollit.

Arxiu 2. El nom d’aquest segon arxiu serà “Dades” i inclourà la següent informació:

– Títol de l’estudi.

– Lema o pseudònim escollit.

– Nom dels autors i centre de treball.

– Dades de contacte, direcció i telèfon.

 1. Degut a les seves característiques, les tesis que optin al Premi Jean Dausset no es presentaran amb el sistema de lema i plica, per haver estat pública la seva lectura, i es presentaran mitjançant una còpia adreçada al correu electrònic corporatiu.
 2. Degut a les seves característiques, els treballs que optin al Premi Laboratorio Dr. Cortés seran presentats mitjançant un enllaç d’accés al document, en un missatge adreçat al correu electrònic corporatiu.
 3. En aquells casos que la Reial Acadèmia estimi adient, pel contingut del treball presentat, podrà assignar-lo a optar al premi més afí a aquell.
 4. Els premis es votaran en sessió de govern extraordinària de la Reial Acadèmia, previ informe de la comissió corresponent. En els premis patrocinats, un representant designat pel patrocinador podrà participar, amb veu però sense vot, a les deliberacions de la secció d’avaluació.
 5. La decisió del concurs serà inapel·lable i es farà pública a través de roda de premsa amb els mitjans de comunicació locals, així com altres mitjans que la Reial Acadèmia estimi adients. Igualment serà comunicat oficialment al primer autor firmant dels treballs premiats. El lliurament dels premis tendrà lloc a la solemne sessió inaugural del curs acadèmic de 2023. El secretari general de la Reial Acadèmia reflectirà a la memòria escrita anual una semblança dels patrocinadors.
 6. En el cas que el treball guardonat amb el Premi de la Reial Acadèmia fos signat per més d’un autor, el títol d’acadèmic corresponent sols serà atorgat, obligatòriament, al primer firmant.
 7. Els treballs premiats quedaran en propietat de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, que podrà publicar-los a la seva revista Academic Journal of Health Sciences.
 8. Els premis no podran dividir-se però podran ser declarats deserts, en el qual cas la quantia dels premis patrocinats es destinarà a beques concedides per un concurs convocat a tal fi.
 9. La participació en el present concurs implica l’acceptació total de les bases d’aquesta convocatòria, de la que la interpretació exclusiva serà d’aquesta Reial Acadèmia.
 10. Qualsevol situació de conflicte d’interessos dels membres de l’equip avaluador amb els estudis presentats haurà d’ésser declarada prèviament. En aquest cas, el membre afectat no podrà avaluar l’estudi presentat.