Programa de premis convocats per al curs acadèmic 2019

 

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears publica a continuació el Programa de Premis corresponent al Curs Acadèmic 2019. 

 

PROGRAMA DE PREMIS CONVOCATS PER AL CURS 2019

A. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca un concurs per concedir, durant l’any 2019, el Premi Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, el títol d’Acadèmic corresponent i 1.000€, a l’autor del millor treball presentat sobre un tema de Medicina o Ciències afins en qualsevol de les seves especialitats.

B. PREMI MATEU ORFILA, A LA TRAJECTÒRIA D’UN PROFESSIONAL DE LA SALUT

A instància d’una institució sanitària de les Illes Balears, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca el Premi Mateu Orfila a la trajectòria d’un professional de la salut i li concedeix un diploma acreditatiu al guardonat.

C. PREMIS PATROCINATS

Així mateix, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca en col·laboració els següents premis, dotats de 1.500€ i concedeix un diploma acreditatiu al primer firmant:

Premi Jean Dausset, de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, a la millor tesi de medicina o ciències afins elaborada a les Illes Balears i defensada durant l’any 2018.

Premi Doctor Ramon Rotger Moner, per al millor estudi sobre cirurgia i especialitats quirúrgiques.

Premi Metges Rosselló, per al millor estudi sobre urologia i andrologia.

Premi Hospital Quirónsalud Palmaplanas, al millor estudi sobre les especialitats mèdiques.

Premi Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, per al millor estudi d’investigació en infermeria en qualsevol dels seus àmbits.

D. AJUDA D’INVESTIGACIÓ EN ONCOLOGIA DE L’AECC DE BALEARS

La Reial Acadèmia convoca en col·laboració les Ajudes en Investigació en Oncologia destinades a professionals o a grups de treball radicats a les Illes Balears i promogudes per la Junta Provincial de Balears de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

La concessió dels premis es regirà per les bases següents:

BASES

1. El Premi Jean Dausset es concedirà a la millor tesi doctoral de Medicina o de Ciències afins elaborada a les Illes Balears i defensada durant l’any 2018. La concessió serà acordada per la Reial Acadèmia i el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears entre les propostes rebudes abans del dia 1 de novembre de 2019.

2. El Premi Mateu Orfila es concedirà a un professional sanitari seleccionat d’entre els currículums proposats per les entitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tinguin relació amb les ciències de la salut. Les propostes i currículums s’hauran de trametre abans de dia 1 de novembre de l’any 2019.

3. Les Societats Científiques de les Illes Balears relacionades amb la Medicina i les ciències afins podran patrocinar i sufragar mitjançant el Programa de Premis de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, un premi anual dotat amb 1.000 euros i Diploma acreditatiu emès per la Reial Acadèmia de Medicina al millor treball sobre l’especialitat pròpia de l’associació.

4. La convocatòria de les Ajudes en Investigació en Oncologia promogudes per la Junta Provincial de Balears de l’Associació Espanyola Contra el Càncer compta amb unes bases específiques, accessibles a través de la pàgina web de l’AECC de Balears.

5. Podran concursar als premis doctors, llicenciats o graduats en Medicina o en Ciències afins. Els aspirants hauran de trametre els seus treballs abans de dia 1 de novembre de l’any 2019. Els patrocinadors podran divulgar les bases del concurs de cadascun dels premis en els mitjans de comunicació que estimin adients.

6. Els treballs que optin als premis no poden ser presentats simultàniament a altres concursos o haver estat ja premiats. Igualment, hauran de ser originals i inèdits, no essent acceptats aquells que en el moment de l’adjudicació hagin estat publicats total o parcialment.

7. Els treballs hauran d’estar escrits en programa Word, a un espai i mig. L’extensió dels originals ha de ser d’un mínim de 20 fulls i un màxim de 40 fulls DIN A4 per una sola cara, incloent en el text, bibliografia o referències documentals, a més de la iconografia complementària. S’admetran fins a sis figures i sis taules. S’inclouran un màxim de 35 referències bibliogràfiques. Cal incloure el títol, paraules clau i resum estructurat en català o castellà i anglès, d’unes 250 paraules.

8. Els originals (una còpia impresa i una en un dispositiu de memòria USB), redactats en llengua catalana o castellana, seran tramesos a la Secretaria General de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (Carrer de Can Campaner, 4, baixos. 07003, Palma de Mallorca) pel sistema de lema i plica, sense firma de l’autor o autors, dels quals la seva identitat, direcció i telèfon haurà de figurar en un sobre tancat, identificat amb el mateix lema del treball original. Junt al lema, en el treball figurarà clarament el nom del premi al qual es concorr.

9. A causa de les seves característiques, les tesis que optin al Premi Jean Dausset no es presentaran amb el sistema de lema i plica, per haver estat pública la seva lectura, i es presentaran mitjançant una còpia escrita i una en un dispositiu de memòria USB.

10. En aquells casos que la Reial Acadèmia estimi adient, pel contingut del treball presentat, podrà assignar-lo a optar al premi més afí a aquell.

11. Els premis es votaran en sessió de govern extraordinària de la Reial Acadèmia, previ informe de la comissió corresponent. En els premis patrocinats, un representant designat pel patrocinador podrà participar, amb veu però sense vot, a les deliberacions de la secció d’avaluació.

12. La decisió del concurs serà inapel·lable i es farà pública a través de roda de premsa amb els mitjans de comunicació locals, així com altres mitjans que la Reial Acadèmia estimi adients. Igualment serà comunicat oficialment al primer autor firmant dels treballs premiats. El lliurament dels premis tindrà lloc a la solemne sessió inaugural del curs acadèmic de 2020. El secretari general de la Reial Acadèmia reflectirà a la memòria escrita anual una semblança dels patrocinadors.

13. En el cas que el treball guardonat amb el Premi de la Reial Acadèmia fos signat per més d’un autor, el títol d’Acadèmic corresponent sols serà atorgat, obligatòriament, al primer firmant.

14. Els treballs premiats quedaran en propietat de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, que podrà publicar-los a la seva revista Medicina Balear.

15. Els premis no podran dividir-se però podran ser declarats deserts; en aquest cas la quantia dels premis patrocinats es destinarà a beques concedides per un concurs convocat a tal fi, que es publicarà als mitjans de comunicació i a la pàgina web de la Reial Acadèmia.

16. La participació en el present concurs implica l’acceptació total de les bases d’aquesta convocatòria, de les quals la interpretació exclusiva serà d’aquesta Reial Acadèmia.