SOLEMNE SESSIÓ INAUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2014: DISCURS PEL M.I. SR. DR. JOSEP FRANCESC FORTEZA ALBERTI, sota el titol ” Mort sobtada: la mort dels elegits o la mort a traïció ?.

El dia 23 de gener de 2014 a les 19,30 hores va tenir lloc a la Sala d’Actes de Can Campaner la Solemne Sessió Inaugural del present curs acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Ocuparen la mesa presidencial l’Excm. senyor Bartomeu Anguera, President de la Reial Acadèmia de Medicina; l’Hble. Senyor Martí Sansaloni, Conseller de Salut; l’Honorable. Sr. Joan Rotger Seguí Vicepresident del Consell de Mallorca; l’Il•lustríssim Dr. Antoni Bennasar President del Col•legi de Metges i el Professor Dr. Pedro Grimalt Servera Secretari general de la U.I.B.

 

Ocuparen els seus seients d’acadèmics els molt il•lustres senyors acadèmics numeraris. Acompanyaren als acadèmics a la tribuna d’honor tota una sèrie d’autoritats convidades a l’acte entre d’altres el President de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Història, Dr. Román Piña; el President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià, Sr. Josep Prohens; el President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació; el Dr. Antoni Real, President del Col•legi d’Apotecaris; el Dr. Ramón García, President del Col•legi de Veterinaris; el Dr. Andreu Mesquida, Vicepresident del Col•legi d’Odontòlegs; el Dr. Luís Rafael Santiso, Director General de Salut i Consum; el Dr. Miquel Tomás, Director del Ib-Salut; el Dr. Miquel Fiol Director del Institut d’Investigació de Palma de Mallorca; el Dr. Joan Bargay, President de l’Academia Mèdica Balear, i un nombrós públic, que omplí la sala d’actes.

Va obrir la sessió l’Excm. Sr. President, Dr. Bartomeu Anguera, qui dirigí unes paraules als assistents, donant la benvinguda a les autoritats, patrocinadors, premiats i públic present. El Dr. Anguera va agrair la col•laboració econòmica i institucional de la Conselleria de Presidència, així com a les persones i institucions que amb el seu recolzament permeten que la Reial Acadèmia dugui a terme activitats que, com es demostra pels premis patrocinats, tenen ja projecció fora de les nostres Illes.

Així mateix va fer esment de les especials circumstàncies de l’acte; l’absència de la M. I. Dra. Marta Couce, actualment a Cleveland (USA) per motius laborals, va motivar que la lectura de la lliçó inaugural que li corresponia passés al següent acadèmic per ordre de antiguitat, el Dr. Forteza. Així mateix el Secretari General, el M. I. Dr. Pere Riutord per malaltia, tampoc va poder fer acte de presència per la qual cosa va correspondre llegir la Memòria del Curs passat al Vicesecretari, Dr. Josep Francesc Forteza Alberti.

A continuació el Sr. Vicesecretari va llegir la memòria del curs passat 2013 fent esment de la sessió inaugural del curs 2013, del conveni de col•laboració amb la Conselleria de Presidència, de l’entrada dels tres nous acadèmics numeraris, l’acord de col•laboració amb l’Institut d’Estudis catalans, el programa de Doctorat en Medicina de la UIB, l’acord de col•laboració amb la Societat Balear de Medicina Intensiva, els nous acadèmics corresponents, les sessions científiques de la Reial Acadèmia durant l´any 2013, les distincions de la Reial Acadèmia, l’adquisició de documents històrics pel Fons documental de la RAMIB i la revista Medicina Balear.

Tot seguit el Dr. Forteza va llegir el discurs inaugural que duia per títol: Mort sobtada: la mort dels elegits o la mort a traïció?, A on va exposar aspectes històrics, epidemiològics, fisiopatològics, clínics i filosòfics de la mort en qüestió.

A continuació per part del Vicesecretari es doná lectura a la relació de les distincions concedides per la Reial Acadèmia durant el curs 2013. Les primeres foren les “Cèdules Fundacionals 1788” de la Reial Acadèmia que se concediren a la Fundació Patronat Científic de l’Il•lustre Col•legi Oficial de Metges de les Illes Balears, pel suport divulgatiu i de formació dins l’àrea de les ciències mediques i al Sr. Manuel Cifré Ramos per la seva continuada tasca de recolzament de les activitats de la Reial Acadèmia d’una manera ininterrompuda.

Els assistents premiaren amb un llarg aplaudiment als guardonats en rebre la distinció de mans del President, Dr. Anguera, recollits pel M. I. Sr. Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, Director de la Fundació Patronat Científic i per Sr. Manuel Cifré Ramos.

Posteriorment el Vicesecretari, Dr. Forteza donà a conèixer els guanyadors dels premis convocats per curs acadèmic 2013, que acudiren a l’estrada per rebre el diploma, i que son els següents:

A- PREMI REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS. TÍTOL D’ACADÈMIC CORRESPONENT I 1000 EUROS “Estudio de las alteraciones genéticas del IDH1 y del VEGF en los tumores cerebrales” Gregorio Martínez Boto. Madrid

B- PREMIS PATROCINATS DIPLOMA I 1500 EUROS PREMI DR RAMON ROTGER MONER Especialitats quirùrgiques “Factores de recidiva del carcinoma hepatocelular tras resección quirúrgica con intención curativa” José Miguel Morón Canis HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

PREMI FUNDACIÓ MAPFRE Patologia Traumàtica “Prevenció de les lesions en el futbol” Bartomeu Riutord Fe STAMFORD UNIVERSITY

PREMI METGES ROSSELLÓ Urologia “Diagnóstico de las alteraciones metabólicas urinarias relacionadas con la etiología de la litiasis renal, en una muestra de población infantil sana de Mallorca” Concepción Sáez-Torres Barroso INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT

PREMI TIRME Salut mediambiental “Influencia del medio ambiente laboral en los valores de diferentes parámetros relacionados con el riesgo cardiovascular” María Gil Llinás HOSPITAL SON LLATZER

PREMI HOSPITAL QUIRÓN PALMAPLANAS Especialitats Mèdiques “Prevalencia del síndrome metabólico premórbido en trabajadores españoles mediante los criterios diagnósticos IDF y ATPIII: Relación con los factores de riesgo cardiovascular. Antoni Aguiló Pons UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

PREMI JEAN DAUSSET- Tesis Doctoral “Factores genéticos y psicosociales implicados en la modulación del dolor Mercedes Martínez Jauand Universitat de les Illes Balears PREMI FUNDACIÓ MATEU ORFILA Millor trajectoria d’un profesional de la salut Concepció Villalonga Piera

ACADÈMIC CORRESPONENT Per elecció …..Andrés Martínez-Jover ACADÈMIC CORRESPONENT Per elecció …..Teófila Vicente Herrero

DISTINCIÓ CÈDULA FUNDACIONAL 1788 Fundació Patronat Científic del Il•lustre Col•legi de Metges DISTINCIÓ CÈDULA FUNDACIONAL 1788 Manuel Cifré Ramos

Tots els guardonats foren premiats amb un fort aplaudiment en recollir el diploma de les autoritats presents a l’estrada. Una vegada finalitzat el lliurament dels premis del Curs Acadèmic 2013, el Sr. Vicesecretari anuncià la convocatòria dels Premis de la Reial Acadèmia pel curs 2014, que es regirà per les bases aprovades en el moment de la seva constitució i signatura, que es fan publiques a partir d’aquest moment i que es difondran a través de la premsa diària balear, i els mitjans de comunicació professionals.

Com a cloenda l’excel•lentissim Sr. President, Dr. Anguera, felicità a tots els guardonats, i agraí l’assistència a les autoritats, acadèmics i públic en general, i en nom de S. M. el Rei d’Espanya, declarà obert el Curs Acadèmic 2014, i va clausurà la sessió.

Data:

23/01/2014

Lloc:

RAMIB

Hora:

19: 30